Rok sv. Josefa


Pastýřský list biskupa Jana Vokála k završení Roku svatého Josefa

Naše farnost byla v pátek 19. 3. 2021 zasvěcena sv. Josefovi

Velký Patriarcho a patrone Kristova Tajemného těla – Církve, svatý Josefe!

Od stvoření světa jsi byl Bohem vyvolený, aby ses stal hlavou Svaté rodiny, pěstounem vtěleného Syna Božího a snoubencem přesvaté Panny Marie. V chudobě, v pronásledování, ve vyhnanství, v nedostatku a v odříkání všeho druhu jsi vždy usilovně plnil Boží vůli, vynikal jsi dobrotou, bohabojností a neúnavnou službou druhým. Stal ses tak pro všechny generace vzorem muže, manžela, otce i světce, křesťanským symbolem zbožnosti, pokory lásky a čistoty. Sjednoceni s úmysly našeho papeže Františka a biskupa Jana Ti zasvěcuji sebe i všechen lid této naší farnosti Dolní Čermná pod Tvou mocnou ochranu.
Kéž se – na Tvoji přímluvu – zacelí bolestná rána pandemie, kéž lidé litují svých hříchů a obrátí se k Bohu, kéž osoby duchovní vedeny Duchem Svatým zahoří ctnostmi pro Boží království.
Kéž se v nás obnoví vědomí naší úplné závislosti na Bohu a oživí upřímná vděčnost za dary, kterými nás Pán dnes a denně zahrnuje. Kéž se ozdraví vztahy ve veřejném životě, v politice a ve společnosti, kéž se obnoví a posvětí naše rodiny a vztahy v nich, kéž skrze svátost manželství lidé znovu objeví vznešenou krásu Původce veškerého bytí, dobra a lásky.
Před Bohem se Ti dnes cele odevzdáváme, prosíme o Tvou trvalou přímluvu u Pána, o ochranu a pomoc v našem povolání, v životních křížích, v opuštěnosti, nemocech, stáří i v hodině naší smrti.

Svatý Josefe, oroduj za nás!


Pastýřský list biskupa Jana Vokála k Roku svatého Josefa


Apoštolský list Svatého otce Františka u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve


Podmínky ke získání daru odpustků v Roce sv. Josefa
Tyto podmínky si můžete přečíst zde .