Duchovní správci farnosti

K životě farnosti patří nejen Boží lid, ale především i duchovní správci. I naše farnost má bohatou a dlouhou historii svých farářů a duchovních správců. Kněz v čermenské farnosti míval i 2 kaplany, neboť farnost byla a dosud je četná počtem aktivních věřících a rozlehlá. Zde je jejich přehled:

Faráři, správci čermenské farnosti sídlící v Ústí nad Orlicí,
později v Jablonném nad Orličkou:

Období

Duchovní správce
před r. 1626 fara obsazena utrakvistickými duchovními, o nichž nejsou záznamy
1626 - 1643 Bartoloměj Renner
1643 - 1651 Martin František Hladký, zvaný Polák
1646 - 1658 Jakub Alois Kausalius
1658 - 1662 Martin Vilesianský (Vilezinský psaný též Vilčinský), opat řádu sv. Benedikta, v roce 1559 dokončena kamenná věž, která byla přistavěna k dřevěnému kostelu
1662 - 1670 Joannes Wenceslaus Javorek, poté František Zbinko Zbinkovský
1670 - 1671 Ondřej Kryštof Stell z Lanškrouna

Faráři sídlící na faře v Čermné po její opravě:

Období

Duchovní správce
1671 - 1678 Václav František Ferdinand Cimprych, rodem z Lanškrouna, za něho byla přestavěna fara
1678 - 1680 Pavel Antonín Appl, rodem z Lanškrouna
1680 - 1686 administrátoři Filip od Neposkvrněného početí P. Marie - rektor kongregace školských bratrů v Litomyšli
1686 Kryštof Ferdinand Florián Fišer a Václav Balaus, člen cisterciáckého řádu
1686 - 1691 Jan Antonín Krška z Třebovice, stržen kostelík dřevěný a postaven nový z kamene
1691 - 1702 Jan Ferdinand Mazerle z Lanškrouna, ozdoben řádem filosofie. Nově byla pokryta věž kostela a ozdobena kohoutem, farnost sestávala z obcí: Čermná, Verměřovice, Petrovice, Jakubovice, Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Ostrov. V roce 1692 byly do věže zavěšeny 2 nové zvony. Roku 1702 odešel kněz Mazerle do České Třebové.
1702 Václav Michal Musílek
1703 - 1709 David Daniel Josef Ignác Cimprych
1709 - 1718 Václav Jiří Vojtěch Frimmel, měl již kaplana, 1714 Jakub Pross pořídil pro kostel monstranci za 70 Fl.
1718 - 1721 Jan Jiří Ressler, pocházel z Ústí nad Orlicí
1721 - 1735 Jan Antonín Woletz z Dlouhé Třebové, magistr svobodných umění a filosofie, zemřel v den kanonické vizitace 15. 11. 1735 a jako první kněz byl pochován v čermenském kostele
1735 - 1747 Bernard Romedius Fontána z Kladrub, mistr svobodných umění a filosofie, bakalář svob. teologie, 1735 - 42 postavil barokní kapli sv. Barbory, roku 1737 pořídil pro farní kostel varhany. V roce 1742 postavil kapli sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích.
1748 - 1758 Marek Josef Antonín Jankowský z Lanškrouna, obdržel pro kostel od čermenského rodáka Václava Vacka, který byl farářem na rakovnicku, stříbrný pozlacený kalich. Jankowský zemřel 3. 5. 1758 ve věku 42 let a byl pochován v čermenském kostele.
1758 - 1783 Jan Nepomuk Schlezinger z Lanškrouna, ze svého jmění založil farnosti v Orličkách a Čenkovicích, lokálie v Ostrově a Dolní Dobrouči částečně osamostatněné kostely, tj. mají své kaplany, kteří však podléhají faráři v Čermné), za něho pořízeny boční rokokové oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie, v ceně 150 Fl. Roku 1766 v Horní Dobrouči postavil kostel sv. Jana Křtitele. V Čermné založil bratrstvo sv. Jana Nepomuckého, jehož zásluhou byla roku 1771 postavena na náměstí socha sv. Jana Nepomuckého. V roce 1769 koupil pro kostel nové varhany o 24 rejstřících a staré prodal do kostela v Horní Dobrouči. Zemřel ve věku 60 let dne 30. 11. 1783, pochován byl v kostele před oltářem sv. Jana Nepomuckého. V Čermné působil 25 let.
1784 - 1787 Augustin Králík z Vysokého Mýta
1787 - 1801 František Schwenk z Lanškrouna. Dne 3. 7. 1793 udeřil do fary blesk a ta se stala téměř neobyvatelnou. Pochován je v kapli sv. Barbory.
1801 - 1817 Jan Nepom. Berg z Lanškrouna, za něho zřízena v roce 1810 z milodarů věřících křížová cesta ve hřbitovní zdi, později zrušená. Dne 13. 6. 1815 vykonána biskupská vizitace farnosti a při té příležitosti udílena svátost biřmování. Farář Berg v roce 1816 odešel na děkanství do České Třebové.
1817 - 1823 Vincenc Alois Bibus z Lanškrouna, pozdější kanovník v Hr. Králové. Řádně opravil faru. Nově pokryl střechu kostela břidlicí. Obnovil báň věže a usadil kohouta na věž, který srazila vichřice v roce 1821. Do báně vloženy listiny. Z Čermné odešel na děkanství do Ústí nad Orlicí.
1823 - 1848 Ignác Hübl z České Třebové, opravil hospodářské budovy u fary za 1000 zl. z vlastních prostředků. Zemřel 5. 7. 1848 ve věku 72 let. Nová křížová cesta v kostele pořízená roku 1845.
1848 - 1857 Tomáš Roscht z Přáslavic u Olomouce.
1857 - 1868 Josef Tupec, * 10. 2. 1815, poté biskupský vikář a farář v České Třebové. Starý kostel prodloužen směrem východním, přistavěn snový presbytář Starý kostel dosahoval s presbytářem k nynější mřížce a měl postranní pavlače téměř až k presbyternímu oblouku. Nový kostel má rozměry: dálka presbytáře 7,5 m, kostelní loď 24 m, síň ve věži 7 m, celý kostel je dlouhý 38,5 m, šířka presbytář 9 m, šířka kostelní lodi 11 m, síňka věže 7 m, výška lodi 8,20m, výška věže 33 m. Vnitřní vybavení zůstalo staré. Později bylo vyměněné.
1868 - 1871 Josef Ullmann, zemřel v Čermné ve věku 49 let
1871 - 1884 Jan Šeda, * 1821, + 1884, z roku 1868 - 75 stavba poutního kostela na Mariánské Hoře
1885 - 1887 Josef Leder, za něho postaveno 14 kapliček křížové cesty na Mariánské Hoře a vysazeny aleje lip, ve farním kostele roku 1877 pořídil velký křišťálový lustr, roku 1879 nechal vymalovat vnitřek kostela.
1887 - 1908 Valentin Appl z Ústí n. O. - velký zvelebitel farního kostela, Roku 1893 pořídil nové varhany se 2 manuály o 10 rejstřících, pedál o 2 rejstřících, o 1100 píšťalách, poprvé byla na ně hráno 8. 12. 1893, byly pořízeny za 1 450,- Zl.. Varhany stavěla firma Vanický z Třebechovic. Roku 1899 postavil litinový kříž u pěšiny k faře za 343 zl. 62 krejcarů, roku 1892 nechal postavit ve farském lese misionární kříž. Týž rok nechal restaurovat hlavní oltář štafírníkem a zlatníkem Springe rem z Ústí nad Orlicí za 325 zl., nechal pozlatit 3 monstrance,  ciborium, věčnou lampu. Zrenovoval a pozlatil sochy na hlavním oltáři a na rokokových oltářích a na kazatelně. Zakoupil nové svícny, osadil další 4 okna vitrážemi za 600 Zl. Pořídil nová mešní roucha. Zrenovoval kapli sv. Barbory, opravil sochy a kříže ve vesnici. Pořídil sádrové sochy sv. Antonína z Padovy a sv. Františka. V roce 1904 opatřil na kostel hromosvod a v roce 1907 na věži šindel vyměnil za pozinkovaný plech. V roce 1900 pořídil sošku Pražského Jezulátka.
1908 - 1911 František Černý z Náchoda, později se stal děkanem v České Třebové
1912 - 1936 Jan Suchomel rodem z Lukavice + 2 kaplani: Gustav Novák a Ladislav Kaube. Kaube se stal roku 1922 děkanem v Ústí nad Orlicí. Dne 15. 11. 1916 bylo zrekvírováno 5 zvonů pro válečné účely Rakouska v I. světové válce. Za faráře Suchomela v polovině dvacátých let 20. stol. znovu pořízeno 5 nových zvonů, které byly krásně sladěny. V roce 1929  byla postavena miléniová socha sv. Václava a roku 1929/30 provedena elektrifikace a osvětlení kostela. Oblíbenému knězi, který zemřel 23. 7. 1936 a byl pochován na Pouchově u Hradce Králové, byla 1. 11. 1936 v Dolní Čermné odhalena na zdi kostela bronzová pamětní deska.
1936 - 1938 administrátor farnosti Adolf Krause
1938 - 1940 administrátor farnosti Jan Černý
1940 - 1995 nejprve administrátorem, od roku 1944 farářem byl P. Čeněk Ptáček. Narodil se 17. 1. 1912 v Lanškrouně. V době nacistické okupace byla Dolní Čermná rozdělena. Od splavu nahoru patřili věřící úředně do farnosti Bystřec, dolníní část farnosti zůstal v Dolní Čermné v Protektorátě. Věřící přesto chodili na propustku ze Sudet do Protektorátu do farního kostela sv. Jiří. V roce 1957 byl vymalován vnitřek kostela a obnoveny nástropní malby, v roce 1959 provedena GO varhan ve farním kostele. V roce 1966/7 provedena nová venkovní fasáda na farním kostele a na kapli sv. Barbory, v roce 1969 nová fasáda poutního kostela na Mariánské Hoře, v roce 1970 nová střecha farního kostela z černého eternitu, v roce 1971 provedena nová střešní krytina na poutním kostele na Mariánské Hoře, v roce 1972 přivedena elektřina + trafo pro Mariánskou Horu, v r. 1980 pořízen nový zvon pro farní kostel a biřmováno 201 věřících. V roce 1994/95 opraveny kapličky křížové cesty na Mariánské Hoře. V roce 1993/95 byla provedena oprava varhan ve farním kostele sv. Jiří. Ve farnosti působil plných 55 let. Zemřel ve věku 83 let 7. 7. 1995. Pochován je u zdi kostela, kde mu byla 22. 6. 1997 odhalena bronzová pamětní deska za účasti Otce Karla Otčenáška, královéhradeckého biskupa.
1995 - 2009 P. Pavel Seidl z Pardubic
Za jeho působení ve farnosti byla ustavena Pastorační a Ekonomická rada (2001), pastorační asistenti, schola dětí a mládeže. Od roku 1996 pravidelně týdně vychází „Zprávy z farnosti“ a měsíčně „Poutník“. V letech 1996 - 1999 probíhá oprava fary. Ve farním kostele jsou instalovány bezpečnostní mříže do oken (1997), je provedena rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení (1999 - 2000), sanační omítka a výmalba interiéru (2001), nová kostelní mříž (2003), oprava varhan (2005) a instalováno elektrické vytápění kostelních lavic (2008). Také je provedena generální oprava poutního kostela na Mariánské Hoře (2002-2007).
V současnosti slouží ve farnosti Krucemburk.
2009 - 2019 P. Josef Roušar z Proseče (1. 8. 2009 - 31. 7. 2019)
Pokračuje v pastoraci po svém předchůdci a nabízí svou pomoc všem farníkům. V roce 2009 dokončuje připravené biřmování (další biřmování se uskutečnilo v roce 2014). Řeší situaci kolem restitucí církevního majetku (2013). Prohlubuje práci s mládeží, organizuje poutní autobusové i pěší výlety, setkání ministrantů a různá farní setkání. Podporuje vydávání „Zpráv z farnosti“ a „Poutníka“. Zajišťuje výměnu dveří farního kostela (2011) a v letech 2012 až 2014 opravu havarijního stavu věže kostela sv. Jiří v Dolní Čermné. Koncem roku 2018 připravuje opravu špatné krytiny na střeše fary.
V současnosti slouží ve farnosti Letohrad.
2019 - 2020 P. Ľubor Schlossár z Bojnic (1. 8. 2019 - 31. 7. 2020)
Přivedl s sebou Komunitu Gratia (4 sestry). Do farnosti přinesli svůj způsob pastorace, který nebyl přijat větší částí farníků. Spolupráce s Pastorační a Ekonomickou radou a také s farníky byla minimální. Na žádost farnosti a po dohodě s biskupem byl přeložen.
V současnosti slouží ve farnosti Opatov v Čechách.
2020 - dosud P. Jan Lukeš z Peřimova (od 1. 8. 2020)


Každý z kněží, kteří působili ve zdejší farnosti sv. Jiří, po sobě zanechali své výrazné stopy, především v duchovní a kulturní oblasti. Jejich práce je však značná i ve stavební činnosti, zvelebování a ochraně církevních památek pro budoucí pokolení.

Prameny:    Farní kronika
                  Faráři v Čermné - Otto Cejnar
                  Obecní kronika
                  700 let obce Čermná - kniha

Z uvedených pramenů zpracovali a sestavili Vladimír Jansa a Vladislav Macháček