Svátosti

Křest
přivtěluje člověka ke Kristu a včleňuje mezi Boží lid, je první svátostí, kterou Kristus nabídl všem, aby měli věčný život.

Příprava rodičů na křest
svých dětí spočívá ve třech setkáních. Křest dětí je třeba nahlásit duchovnímu správci alespoň 1 měsíc před zamýšleným termínem.

Svátost smíření (zpověď)
zprostředkovává smíření s Bohem tomu, kdo se dopustil hříchu a celým srdcem se obrací znovu k Bohu. Toto niterné obrácení srdce, které v sobě zahrnuje lítost nad hříchem a předsevzetí vést nový život, je vyjádřeno zpovědí církvi, potřebným zadostiučiněním a polepšením života.

Příležitost ke sv. zpovědi
máte vždy 30 minut před záčátkem každé mše sv. kromě neděle v Dolní Čermné.
Na první pátek se zpovídá ve farním kostele v Dolní Čermné od 17:00 - 18:55.
S duchovním správcem je možné domluvit i jiný termín kdykoli během dne.

Svátostné manželství
vzniká manželskou smlouvou neboli neodvolatelným oboustranným souhlasem, jímž se manželé vzájemně sobě dávají a přijímají. Tato důvěrná jednota muže a ženy, jako i dobro dětí, vyžadují úplnou manželskou věrnost a nerozlučnou jednotu svazku.

Příprava snoubenců
na přijetí svátosti manželství probíhá po dobu dvou měsíců v několika setkáních. Proto oznamte zamýšlený církevní sňatek duchovnímu správci 10 měsíců dopředu. Příprava probíhá s knězem a snoubenci.

Svátost nemocných
dává vážně nemocnému milost Ducha svatého: pomáhá celému člověku k uzdravení, posiluje jeho důvěru v Boha a vyzbrojuje ho proti pokušení a úzkosti před smrtí, aby mohl statečně snášet utrpení a také proti němu bojovat. Pravidelná návštěva nemocných a starších farníků (noví zájemci se musí ovšem dopředu domluvit s duchovním správcem) je vždy ve středu a ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci a na první pátek v měsíci. V naléhavých případech přijde duchovní správce navštívit nemocného kdykoli jindy.

Přijetí svátosti  nemocných (zaopatřování)
je třeba domluvit s duchovním správcem osobně, v naléhavých případech požádejte i v kteroukoliv dobu!

Pohřby
Nejedná se o svátost. Rádi posloužíme. Přijďte domluvit osobně nejprve s duchovním správcem (tel.č.: 777 626 984), chcete-li zazvonit na kostele, volejte pana kostelníka Stanislava Moravce (tel.č.: 732 467 535).