Nedělní liturgie - Žalm

 Žl 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24 Odp.: 2a

Odp.: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, šklebí rty, pokyvují hlavou:"Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, ať ho zachrání, má-li ho rád!"
Odp.
Obkličuje mě smečka psů, tlupa zlosynů mě svírá. Probodli mi ruce i nohy,spočítat mohu všechny své kosti.
Odp.
Dělí se o můj oděv, losují o můj šat.Ty však, Hospodine, nestůj daleko, má sílo, pospěš mi na pomoc!
Odp.
.Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, uprostřed shromáždění budu tě chválit. "Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho,slavte ho, všichni z Jakubova potomstva."
Odp.